Algemene voorwaarden

Dit is de pagina met de algemene voorwaarden van Nano Note (KvK-nummer 87740893). Onder aan de pagina staan contactgegevens welke gebruikt kunnen worden om een bericht te sturen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.            Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten door of namens Nano Note.
2.            Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3.            Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
1.            Alle prijzen die Nano Note hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw of anders vermeld en exclusief eventuele overige kosten zoals verzend/transportkosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2.            Alle prijzen die Nano Note hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins zijn bekend gemaakt, kan Nano Note ten allen tijden wijzigen.
3.            Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Nano Note niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleidingen geven tot prijsverhogingen.
4.            De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging een gevolg is van de wettelijke regeling.

Monsters
1.            Indien de klant een monster van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster overeenstemmen.

Gevolgen niet tijdig betalen
1.            Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Nano Note gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2.            Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Nano Note.
3.            De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4.            Indien de klant niet tijdig betaald, mag Nano Note zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5.            In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Nano Note op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6.            Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Nano Note, is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Nano Note te betalen.

Retentierecht
1.            Nano Note kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Nano Note heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2.            Nano Note is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Eigendomsvoorbehoud
1.            Nano Note blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan als zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Nano Note op de grond van wat voor met Nano Note gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vordering inzake het tekortschieten in de nakoming.
2.            Tot die tijd kan Nano Note zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3.            Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, bevreemden of anderszins bezwaren.
4.            Indien Nano Note een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontboden en heeft Nano Note het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Gepersonaliseerde producten
1.            In geval dat Nano Note opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van koper bewerkte (c.q. samengestelde) producten is koper verplicht tot aanlevering van voor het proces van bewerking geschikt materiaal in voldoende hoeveelheden. Zolang koper niet aan deze verplichten heeft voldaan is Nano Note gerechtigd haar verplichtingen in gevolge de overeenkomst op te schorten.
2. Overeenkomst tussen Nano Note en de klant komt tot stand wanneer er toezegging is gegeven op het ontwerp en deze geproduceerd moet gaan worden.
3.            Nano Note zal een derde inschakelen om het drukwerk te verzorgen. Indien de overeenkomst ziet op drukwerk zijn de algemene voorwaarde van de ingeschakelde derde eveneens van toepassing.
4.            De kleuren op de afbeelding op de website en van de bedrukkingen kunnen afwijken ten gevolge van verschillen in beeldschermtype, beeldscherminstellingen en beeldschermkwaliteit.
5.            Nano Note zal zich inspannen om de bedrukking op de producten zo gelijk mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid, desalniettemin kan de kleur, positie en grootte van de daadwerkelijke bedrukking op een product afwijken van hetgeen op de website weergegeven wordt. De kleine afwijkingen kunnen nimmer een grond vormen voor het afkeuren van het afgeleverde product.
6.            Gepersonaliseerde producten voor een desbetreffende klant kunnen niet worden geretourneerd. Wanneer de kwaliteit van de producten niet goed is kan de klant dit aangegeven en wordt er naar een gepaste oplossing gezocht.

Levering
1.            Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.            Levering van online bestelde producten vindt plaats op de door de klant aangegeven adres.
3.            Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Nano Note het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
4.            Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Nano Note kan tegenwerpen.

Levertijd
1.            De door Nano Note opgeleverde levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.            De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft ontvangen van Nano Note.
3.            Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Nano Note niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Transportkosten
1.            Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending
1.            Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen hiervan door de expediteur c.q. de bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Nano Note niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring
1.            Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2.            Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie
1.            De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaat als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Ruilen
1.            Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
–              Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overleggen van de originele factuur.
–              Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking.
–              Het product is nog niet gebruikt.
–              Het betreft geen gepersonaliseerd product.
2.            Afgeprijsde artikelen en artikelen die voor de klant zijn gepersonaliseerd kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring
1.            De klant vrijwaart Nano Note tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Nano Note geleverde producten.

Klachten
1.            De klant dient een door Nano Note geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2.            Consumenten dienen Nano Note uiterlijk binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

Aansprakelijkheid Nano Note
1.            Nano Note is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2.            Indien Nano Note aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3.            Nano Note is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade en schade aan derden.
4.            Indien Nano Note aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5.            Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijk) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
1.            Elk recht van de klant op schadevergoeding van Nano Note vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1.            De klant heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer Nano Note toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekening de ontbinding niet rechtvaardigt.
2.            Is de nakomingen van de verplichtingen van Nano Note niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan deze ontbinding pas plaatsvinden nadat Nano Note in verzuim is.
3.            Nano Note heeft het recht om de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Nano Note kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal nakomen.

Overmacht
1.            Indien een overmacht situatie (noodtoestand, wanprestaties en overmacht van derden) voordoet waardoor Nano Note één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Nano Note er weer aan kan voldoen.
2.            Nano Note is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomt
1.            Indien na het afsluiten van de overeenkomt voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging van de algemene voorwaarden
1.            Nano Note is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.            Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijden worden doorgevoerd.
3.            Grote inhoudelijke wijzigingen zal Nano Note zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4.            Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1.            Wanneer 1 of meerdere van deze bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2.            Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Nano Note bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.            Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2.            De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Nano Note is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 23-02-2021

 

Neem contact op

Telefoon

+31 (0)6 23 11 90 16